این دستگاه براي اندازه گيري يون هاي مختلف درنمونه هاي صنعتی، آزمايشگاهی، كلينكی، محيط زيست، پتروشيمی، پالایشگاهها، آب و فاضلاب و غيره کاربرد دارد . اصول عملکر د اين دستگاه بر مبناي جداسازي واندازه گيري با آشکارساز هدايت سنج مي باشد كه به همراه يك اتوساپرسور حد تشخيص بسيار خوبي براي آناليز يون ها را فراهم می کند. آناليز همزمان آنيون ها و کاتيون ها با این روش بسيار کم هزینه، دقيق، دارای تکرار پذیری زیاد، حدتشخيص پایين و زمان کوتاه درمقایسه با سایر روش ها است. این دستگاه با دارا بودن ستون های آنیونی و کاتیونی قابلیت اندازه گیری هم آنیون ها و هم کاتیون ها را دارد.
تعرفه ها:
نوع مشتری تعداد نمونه نوع نمونه تعرفه به تومان
ردیف1 ۱ بسته الف: آنیون ها( کلرید، فلوراید، سولفات، نیترات، نیتریت، برمید و فسفات) 70000
ردیف1 1 بسته ب: کاتیون ها( سدیم، کلسیم، منیزیم، پتاسیم، لیتیم و آمونیوم) 70000
ردیف1 1 بسته ج: کاتیون ها + آنیون ها (کلیه آنیون های بسته الف +کاتیون های بسته ب) 120000
ردیف2 1 بسته الف: آنیون ها( کلرید، فلوراید، سولفات، نیترات، نیتریت، برمید و فسفات) 98000
ردیف2 1 بسته ب: کاتیون ها( سدیم، کلسیم، منیزیم، پتاسیم، لیتیم و آمونیوم) 98000
ردیف2 1 بسته ج: کاتیون ها + آنیون ها (کلیه آنیون های بسته الف +کاتیون های بسته ب) 168000
ردیف3 کمتر از 50 نمونه بسته الف: آنیون ها( کلرید، فلوراید، سولفات، نیترات، نیتریت، برمید و فسفات) 140000
ردیف3 کمتر از 50 نمونه بسته ب: کاتیون ها( سدیم، کلسیم، منیزیم، پتاسیم، لیتیم و آمونیوم) 140000
ردیف3 کمتر از 50 نمونه بسته ج: کاتیون ها + آنیون ها (کلیه آنیون های بسته الف +کاتیون های بسته ب) 240000
ردیف3 بیشتر از 50 نمونه بسته الف: آنیون ها( کلرید، فلوراید، سولفات، نیترات، نیتریت، برمید و فسفات) 120000
ردیف3 بیشتر از 50 نمونه بسته ب: کاتیون ها( سدیم، کلسیم، منیزیم، پتاسیم، لیتیم و آمونیوم) 120000
ردیف3 بیشتر از 50 نمونه بسته ج: کاتیون ها + آنیون ها (کلیه آنیون های بسته الف +کاتیون های بسته ب) 200000
ردیف4 1 بسته الف: آنیون ها( کلرید، فلوراید، سولفات، نیترات، نیتریت، برمید و فسفات) مطابق قرارداد
ردیف4 1 بسته ب: کاتیون ها( سدیم، کلسیم، منیزیم، پتاسیم، لیتیم و آمونیوم) مطابق قرارداد
ردیف4 1 بسته ج: کاتیون ها + آنیون ها (کلیه آنیون های بسته الف +کاتیون های بسته ب) مطابق قرارداد