همایش محیط زیست

همایش با موضوع ” راهکارهای تصفیه آب و پساب‌های صنعتی سازگار با محیط زیست ایران”