استانداردهاي خروجي فاضلاب

استانداردهاي خروجي فاضلاب( به استناد ماده 5 آيين نامه جلوگيري از آلودگي آب )(5/9/1373)
مقدمه و تعاريف
ايـن استاندارد به استناد ماده 5 آيين نامه جلوگيري از آلودگي آب و با توجه به ماده (3) همين آيين نامه و با همكاري وزارتخانه هاي بهداشت ، درمان و آموزش پزشـكي ، نيرو ، صنايع ، معادن و فلزات ، كشور و كشاورزي توسط سازمان حفاظت محيط زيست تهيه و تدوين گرديده است.
در اين استاندارد تعاريف و اصطلاحاتي كه به كار رفته اسـت به شرح ذيل مي باشند.
–        آب سطحي : عبارت است از آبهاي فصلي يا دائمي ، درياچه هاي طبيعي يا مصنوعي و تالابها
–        چاه جاذب :‌ عبارت است از حفره يا گودالي كه قابليت جذب داشته و كف آن تا بالاترين سطح ايستابي حداقل 3 متر فاصله داشته باشد.
–      ترانشه جذبي : عبارت است از مجموعه اي از كانال هاي افقي كه فاضلاب به منظور جذب در زمين به آنها تخليه شده و فاصله كف آنها از بالاترين سطح ايستابي حداقل 3 متر باشد.
–        كنارگذر :‌ كانالي است كه فاضلاب را بدون عبور از بخشي از تصفيه خانه يا كل آن به بخش ديگر و يا كانال  خروجي هدايت كند.
–        نمونه مركب : عبارت است از تهيه يك نمونه 24 ساعته از نمونه هايي كه با فواصل زماني حداكثر 4 ساعت تهيه شده اند.
ملاحظات كلي
1-    تخليه فاضلابها ،‌ بايد بر اساس استانداردهايي باشد كه به صورت حداكثر غلظت آلوده كننده ها بيان مي شود و رعايت اين استانداردها تحت نظارت سازمان حفاظت محيط زيست ضروري است.
2-     مسئولين منابع آلوده كننده بايد فاضلابهاي توليدي را با بررسي هاي مهندسي و استفاده از تكنولوژي مناسب و اقتصاي در حد استانداردها تصفيه نمايد.
3-    اندازه گيري غلظت مواد آلوده كننده و مقدار جريان در فاضلابها بايد بلافاصله پس از آخرين واحد تصفيه اي تصفيه خانه و قبل از ورود به محيط انجام گيرد.
4-    اندازه گيري جهت تطبيق با استانداردهاي اعلام شده قبل از تاسيسات تصفيه فاضلاب بايد بر مبناي نمونه مركب صورت گيرد. در سيستم هايي كه تخليه ناپيوسته دارند اندازه گيري در طول زمان تخليه ملاك خواهد بود.
5-    لجن و يا ساير مواد جامد توليد شده در تاسيسات تصفيه فاضلاب قبل از دفع بايستي به صورت مناسب تصفيه شده و تخليه نهايي اين مواد نبايد موجب آلودگي محيط زيست گردد.
6-     فاضلاب تصفيه شده بايد با شرايط يكنواخت و بنحوي وارد آبهاي پذيرنده گردد كه حداكثر اختلاط صورت گيرد.
7-     فاضلاب خروجي نبايستي داراي بوي نامطبوع بوده و حاوي كف و اجسام شناور باشد.
8-     رنگ و كدورت فاضلاب خروجي نبايد ظواهر طبيعي آبهاي پذيرنده و محل تخليه را به طور محسوس تغيير دهد.
9-    روشهاي سنجش پارامترهاي آلوده كننده بر مبناي روشهاي ذكر شده در كتاب : Standard Methods for the examination of water and waste water خواهد بود.
10- استفاده از سيستم سپتيك تانك و ايمهوف تانك با بكارگيري چاه ها و يا ترانشه هاي جذبي در مناطقي كه فاصله كف چاه يا ترانشه از سطح آبهاي زيرزميني كمتر از 3 متر مي باشد ممنوع است.
11-  ضمن رعايت استانداردهاي مربوطه خروجي فاضلابها نبايد كيفيت آب را براي استفاده هاي منظور شده تغيير دهد.
12-  رقيق كردن فاضلاب تصفيه شده يا خام به منظور رسانيدن غلظت مواد آلوده كننده تا حد استانداردهاي اعلام شده قابل قبول نمي باشد.
13-  استفاده از روشهاي تبخير فاضلاب با كسب موافقت سازمان محيط زيست مجاز است.
14- استفاده از كنارگذر ممنوع است ، كنارگذر هايي كه صرفاً جهت رفع اشكال واحدهاي تصفيه اي بكار رفته و يا در زمان جمع آوري توأم فاضلاب شهري و آب باران مود استفاده قرار مي گيرند مجاز است.
15- تأسيسات تصفيه فاضلاب بايستي به گونه اي طراحي ، احداث و بهره برداري گردد تا پيش بيني هاي لازم جهت به حداقل رسانيدن آلودگي در مواقع اضطراري از قبيل شرايط آب و هوائي نامناسب ، قطع برق ،‌نارسائي تجهيزات مكانيكي و… فراهم گردد.
16-  آن دسته از فاضلابهاي صنعتي كه آلودگي آنها بيش از اين استانداردها نباشد مي تواند فاضلاب خود را با كسب موافقت سازمان بدون تصفيه دفع نمايند.

 

جدول استاندارد خروجي فاضلاب ها

شماره
مواد آلوده كننده
تخليه آبهاي سطحي mg/L
تخليه به چاه جاذب
mg/L
مصارف كشاورزي و آبياري mg/L
1          
نقره
Ag
1
1/0
1/0
2          
آلومينيم
Al
5
5
5
3          
آرسنيك
As
1/0
1/0
1/0
4          
بر
B
2
1
1
5          
باريم
Ba
5
1
1
6          
بريليوم
Be
1/0
1
5/0
7          
كلسيم
Ca
75
8          
كادميم
cd
1/0
1/0
05/0
9          
كلر آزاد
Cl
1
1
2/0
10      
كلرايد
cl-
600 (تبصره 1)
600 (تبصره2)
600
11      
فرم آلدئيد
CH2O
1
1
1
12      
فنل
C6H5OH
1
ناچيز
1
13      
سيانور
CN
5/0
1/0
1/0
14      
كبالت
Co
1
1
5%
15      
كرم
Cr+6
5/0
1
1
16      
كرم
Cr+3
2
2
2
17      
مس
Cu
1
1
2/0
18      
فلورايد
F
5/2
2
2
19      
آهن
Fe
3
3
3
20      
جيوه
Hg
ناچيز
ناچيز
ناچيز
21      
ليتيم
Li
5/2
5/2
5/2
22      
منيزيم
Mg
100
100
100
23      
منگنز
Mn
1
1
1
24      
موليبدن
Mo
01/0
01/0
01/0
25      
نيكل
Ni
2
2
2
26      
آمونيوم برحسب
NH4
5/2
1
27      
نيتريت برحسب
NO2
10
10
28      
نيترات بر حسب
NO3
50
10
شماره
مواد آلوده كننده
تخليه آبهاي سطحي mg/L
تخليه به چاه جاذب
mg/L
مصارف كشاورزي و آبياري mg/L
29      
فسفات بر حسب فسفر
6
6
30      
سرب
Pb
1
1
1
31      
سلنيم
Se
1
1/0
1/0
32      
سولفيد
SH2
3
3
3
33      
سولفيت
SO3
1
1
1
34      
سولفات
SO4
400 (تبصره 1)
400 (تبصره2)
500
35      
واناديم
V
1/0
1/0
1/0
36      
روي
Zn
2
2
2
37      
چربي روغن
10
10
10
38      
دترجنت
ABS
5/1
5/0
5/0
39      
بي.او.دي (تبصره3)
BOD5
30 (لحظه اي 50)
30 (لحظه اي50)
100
40      
سي.او.(تبصره3)
COD
60 (لحظه اي 100)
60 (لحظه اي 100)
200
41      
اكسيرژن محلول (حداقل)
Do
2
2
42      
مجموع مواد جامد محلول
TDS
(تبصره 1)
(تبصره 2)
43      
مجموع مواد جامد معلق
TSS
40 (لحظه اي 60)
100
44      
مواد قابل ته نشيني
SS
0
45      
پ ـ هاش (حدود)
PH
5/8-5/6
9-5
5/8-6
46      
مواد راديو اكتيو
0
0
0
47      
كدورت (واحد كدورت)
50
50
48      
رنگ (واحد رنگ)
75
75
75
49      
درجه حرارت
T
(تبصره4)
شماره
مواد آلوده كننده
تخليه آبهاي سطحي mg/L
تخليه به چاه جاذب
mg/L
مصارف كشاورزي و آبياري mg/L
50      
كليفرم گوارشي (تعداد در 100 ميلي گرم)
400
400
400
51      
كل كليفرم (تعداد در 100 ميلي گرم)
MPN
1000
1000
1000
52      
تخم انگل
(تبصره 5)
تبصره 1 : تخليه با غلظت بيش از ميزان مشخص شده در جدول در صورتي مجاز خواهد بود كه پساب خروجي ، ‌غلظت كلرايد ، سولفات و مواد محلول منبع پذيرنده را در شعاع 200 متري بيش از ده درصد افزايش ندهد.
تبصره 2 : تخليه با غلظت بيش از ميزان مشخص شده در جدول در صورتي مجاز خواهد بود كه افزايش كلرايد ، سولفات و مواد محلول پساب خروجي نسبت به آب مصرفي بيش از ده درصد نباشد.
تبصره 3 :‌ صنايع موجود مجاز خواهند بود BOD5 و COD را حداقل 90 درصد كاهش دهند.
تبصره 4 : درجه حرارت بايد به ميزاني باشد كه بيش از 3 درجه سانتيگراد در شعاع 200 متري محل ورود آن ، ‌درجه حرارت منبع پذيرنده را افزايش يا كاهش ندهد.
تبصره 5 : تعداد تخم انگل (نماتد) در فاضلاب تصفيه شده شهري ، در صورت استفاده از آن جهت آبياري محصولاتي كه به صورت خام مورد مصرف قرار مي گيرد نبايد بيش از يك عدد در ليتر باشد.