آمونیاک

اندازه گیری آمونیاک

محدوده

این ویال جهت تعیین نیتروژن آمونیاکی محلول در آب را پوشش می دهد. که می توان برای آب های سطحی و صنعتی و پساب به کار برد.

اهمیت و کاربرد

نیتروژن یک ماده مغذی در محیط است و برای حفظ و تقویت رشد اکثر موجودات ضروری است. این ماده به اشکال مختلفی مانند نیترات، نیتریت، نیتروژن آلی مانند پروتئین ها یا آمینو اسید و آمونیاک وجود دارد.

آمونیاک یک ترکیب گازی، بی رنگ و دارای بوی تیز مشخص است. این ماده در مولکول هایی که مرتبط با آب است و بصورت یونیزه به عنوان +4NH وجود دارد و بسیار محلول در آب است. میزان ارتباط یا یونیزاسیون بستگی به دما و pH دارد و همچنین ممکن است برای آبزیان سمی باشد. میزان سمی بودن به گونه ها و به میزان تفکیک آن بستگی دارد. آمونیاک ممکن است در آب به عنوان محصول تجزیه بی هوازی ترکیبات حاوی نیتروژن یا از جریان ضایعات آمونیاک ایجاد شود